SLRK Stadgar

Justerades 20210805

Stadgar för:

Svensk Land Rover Klubb med org.nr 802014-5390

Konstitutionella stadgar

§ 1 Föreningens namn är Svensk Land Rover Klubb, förkortas SLRK. Organisationsnummer 802014-5390.

§ 2 Svensk Land Rover Klubb är till för personer som är intresserade av Land Rover och Range Rover fordon, deras tekniska konstruktion, användningsområde och historia.

§ 3 Svensk Land Rover Klubb är en ideell förening.

§ 4 Svensk Land Rover Klubb är religiöst och politiskt oberoende.

Stadgetolkningskompetens

§ 5 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med årsmöte eller extra årsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller styrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.

§ 6 Vid tolkning av denna stadga ska stadgeparagraf ett (1) till och med nio (9) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.

Stadgeändringskompetens

§ 7 Beslut om ändring av klubbens stadgar ska, för att bli gällande, fattas på årsmöte med minst tre fjärdedelars majoritet.

Upplösning

§ 8 Beslut om klubbens upplösning ska för att bli gällande fattas med tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning ska behållna medel disponeras i enlighet med beslut av sista årsmötet.

§ 9 Till likvidatorer bör föreningens revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med föreningens upplösning.

Klubbens verksamhet

§ 10 Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen genom att:

 • Vara ett forum för utbyte av information mellan medlemmarna.
 • Förmedla information och kunskaper om bilarna, tips om inköpskällor osv.
 • Upprätta ett register över medlemmar och bilar.
 • Ge ut en medlemstidning minst fyra (4) gånger per år.
 • Genomföra föreläsningar inom föreningens intresseområde.
 • Ordna träffar under kamratliga former.
 • Klubbens aktiviteter ska bedrivas i god etisk och moralisk anda.

Dessa punkter är föreningens ordinarie verksamhet. Föreningen ska vara medlem i MHRF och ALRC.

Medlemskap

§ 11 Föreningen har aktiva medlemmar och hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar antas efter förslag från styrelsen och beslut av årsmötet.

§ 12 Medlemskap erhålls genom erläggande av en fastställd årlig avgift. Storleken på avgiften fastställs av årsmötet.

§ 13 Medlem som inte betalar in medlemsavgiften senast den 31 augusti tilldelas nytt medlemsnummer vid återinträde. (Första lediga oanvända medlemsnummer, tidigare vakanta medlemsnummer återanvänds ej).

§ 14 Medlemsavgiften anses erlagd när den bokförts på föreningens konto.

§ 15 Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning.

 • Uteslutning kan drabba medlem som inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen eller som genom sitt handlande skadar eller motverkar föreningens intressen.
 • Styrelsen beslutar om uteslutning.
 • Innan fråga om uteslutning tas upp vid styrelsesammanträde ska berörd medlem, senast en månad före, ha beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Beslut om uteslutning ska fattas enhälligt. I annat fall hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.
 • Fråga om återinträde för utesluten medlem avgörs av styrelsen.
 • Utträde sker genom skriftligt meddelande till klubben eller genom att medlemsavgift ej erläggs.
 • Om medlemskap upphör under pågående år och medlemmen betalt årsavgift, sker ingen återbetalning av avgiften.

§ 16 Medlemsuppgifterna i föreningens medlemsregister får ej användas för annat ändamål än det som ryms inom föreningens ordinarie verksamhetsområde.

§ 17 Medlem:

 • Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
 • Ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats inom föreningen.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • Ska betala den årliga avgift som bestäms av årsmötet.
 • Ska vid begäran kunna styrka medlemskap.
 • Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
 • Ett medlemskap och det tillhörande medlemsnummer får endast innehavas av en fysisk person.

Styrelsen

§ 18 Styrelsen består av ordförande, sekreterare, och kassör samt därutöver minst tre ledamöter. Ordföranden väljs av årsmötet och i övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

Det åligger styrelsen att:

 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • Förvalta föreningens medel.
 • Föra och upprätthålla ett aktuellt medlemsregister.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Förbereda årsmötet.

§ 19 Beslut av styrelsen fattas enhälligt eller genom röstning. Röstning genom ombud får inte ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 20 Frågor som har stor betydelse för flertalet av klubbens medlemmar eller för dess allmänna inriktning ska av styrelsen hänskjutas till årsmötet för beslut.

§ 21 Uppkommer fråga som avses ovan och den ej tål uppskov ska extra årsmöte inkallas.

§ 22 Firmatecknare för Svensk Land Rover Klubb är ordförande och kassör två i förening för belopp över 20 000 kronor. För belopp därunder tecknas klubben av ordförande och kassör var för sig.

§ 23 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på begäran av någon annan av styrelsens medlemmar.

§ 24 Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften är närvarande.

§ 25 Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening kan på begäran antecknas i protokollet.

Medlemstidning

§ 26 I medlemstidningen publiceras bl.a. programverksamheten, tekniska artiklar, reseskildringar samt verksamheten i den världsomspännande organisationen Association of Land Rover Clubs.

Distrikt och träffar

§ 27 Under föreningens styrelse ska föreningen organiseras i distrikt. Upprättande av distrikt ska godkännas av styrelsen. Varje distrikt ska bestå av ett eller flera län.

§ 28 Varje distrikt kan ha max ett (1) Distriktsombud (DO). Distriktet kan inrätta Vice Distriktsombud (vDO) och/eller bilda en distriktskommitté där distriktsombudet är ordförande. Distriktsombudet samordnar träffar i distriktet och är kontaktperson gentemot styrelsen.

§ 29 Distriktsombudsval ska ske första helgen i september varje år. Om ett distrikt har en vakant position som distriktsombud kan ett nytt distriktsombud väljas även utanför valperioden, mandatet för detta distriktsombud gäller fram till nästa ordinarie valperiod. Valresultatet ska därefter snarast rapporteras till styrelsen. För distrikt med vakant position som distriktsombud kan styrelsen utlysa val av distriktsombud.

§ 30 Kallelse till möte för distriktsombudsval ska publiceras på föreningens hemsida. Kallelsen till mötet under vilket distriktsombudsval ska förrättas ska publiceras senast tre veckor i förväg.

§ 31 Val av distriktsombud ska ske genom öppen eller sluten omröstning enligt vad mötet beslutar. Vid rösträkning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Medlem som erlagt medlemsavgift och närvarar äger rösträtt. Namnen på kandidater till distriktsombud ska publiceras i något av klubbens medier före valet.

§ 32 Styrelsen ska årligen hålla minst ett möte till vilket samtliga funktionärer ska kallas. Styrelsen bör uppdra åt distrikt att arrangera sådant möte. Mötet är rådgivande.

§ 33 I samband med ordinarie årsmöte, som ska hållas under sommarmånaderna, ska en riksträff för samtliga medlemmar arrangeras. Styrelsen bör uppdra åt distrikt att arrangera sådant möte.

§ 34 Enskild medlem kan inte arrangera riks- eller distriktsmöte. Till distriktsmöte räknas träff där val av distriktsombud ska förrättas. Enskild medlem kan dock anordna andra träffar. Styrelsen uppdrar åt distrikt att anordna riksträffar. Styrelsen har rätt att utlysa val till DO om inte sittande DO gör det i tid.

§ 35 Svensk Land Rover Klubbs logotyper på såväl riks- som lokalplan ska godkännas av styrelsen. Lokala distriktslogotyper ska innehålla rikslogotypen.

§ 36 Användningen av klubbens namn och/eller logotyp i andra sammanhang än den ordinarie verksamheten får bara göras efter godkännande av styrelsen. Verksamhetsår

Verksamhetsår

§ 37 Klubbens verksamhetsår omfattar tolv månader. Verksamhetsåret sträcker sig mellan 1 maj – 30 april.

Årsmöte

§ 38 Föreningens årsmöte ska hållas senast den 31 augusti varje år. Kallelsen till årsmötet ska publiceras på klubbens hemsida. Kallelse kan även skickas via e-post och publiceras på forumet. De distriktsmedlemmar som saknar känd e-postadress får i detta fall kallelsen via brev. Kallelsen ska skickas ut till medlemmarna senast en månad före årsmötet. På mötet ska finnas upptryckt dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, valberedningens förslag och inkomna motioner i ett antal baserat på förväntat antal deltagare.

§ 39 Vid ordinarie årsmöte ska minst följande punkter finnas med på dagordningen:

 • Fråga om mötet blivit stadgeenligt sammankallat.
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid årsmötet,som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.
 • Revisionsberättelse.
 • Frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 • Val av styrelse och styrelsesuppleanter. Styrelsemedlemmarna väljs växelvis för en tid av två år. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.
 • Val av två ordinarie revisorer och en revisorsuppleant.

De ordinarie revisorerna väljs växelvis för en tid av två år. Suppleanten väljs för en tid av två år.

 • Val av två (2) ledamöter till valberedningen. Ledamöterna väljs växelvis för en tid av två (2) år. Årsmötet uppdrar åt distriktsombuden att under höstens funktionärsmöte inom sig utse en representant till valberedningen.
 • Val av klubbrepresentanter till olika organisationer. Representanterna väljs för en tid av ett år.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Behandling av motioner. För att en motion ska kunna behandlas vid årsmötet ska den skriftligen vara inkommen till
 • föreningen senast en månad före årsmötet.
 • Övriga frågor.

§ 40 Årsmötet ska besluta i sådana för klubben i dess helhet viktiga angelägenheter som av styrelsen hänskjutits till årsmötet (se §§ 20-21).

§ 41 Beslut av årsmöte fattas enhälligt eller genom röstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

§ 42 Medlem som erlagt medlemsavgift  och närvarar äger rösträtt. Röstlängden hålls tillgänglig av klubbkassören under årsmötet. Röstsedlar delas ut vid ett eventuellt röstningsförfarande.

§ 43 Förslag till ledamöter av Svensk Land Rover Klubbs valberedning ska tas fram av distriktsombuden och framläggas för årsmötet. Årsmötet har givetvis, som vid andra val, alltid möjlighet att lägga fram egna förslag. Se även § 39 punkt 11.

Revision

§ 44 Till den årliga revisionsberättelsen ska fogas en inventarieförteckning över all den egendom som ägs av Svensk Land Rover Klubb, till exempel datorer, klubbshopens lager samt materiel som materialförvaltaren har ansvar för med mera.

Valberedning

§45 Valberedningens förslag ska i sin helhet publiceras på hemsidan i god tid innan årsmötet. Detsamma gäller distriktsombudens förslag till valberedning.

Stadgetolkningskommentarar
§ 31 & 42 Som närvarande ska förstås att man närvarar via ett av föreningen tillhandahållet sätt, till exempel fysisk närvaro eller via en mötesplattform. Gällande val till distriktsombud så beslutar arrangören om i vilken form mötet ska genomföras, fysiskt, digitalt eller en kombination. När det gäller årsmöte ska det vara möjligt att delta genom något av alternativen, antingen fysiskt på plats eller via en av klubben tillhandahållen mötesplattform.