Alla SLRK’s medlemmar inbjuds härmed till Årsmöte 2018 som hålls i anslutning till SLRK’s Sommarträff. Motioner skall vara inskickade till SLRK’s sekreterare senast en månad innan årsmötet.

Datum: Lördag 28:e Juli Klockan 15.00
Plats: Backamo Lägerplats
Årsmöteshandlingar: När du som medlem loggat in på www.slrk.se hittar du alla handlingarna under menyn Medlem.

Vid ordinarie årsmöte ska minst följande punkter finnas med på dagordningen:

1. Fråga om mötet blivit stadgeenligt sammankallat.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid årsmötet, som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.

6. Revisionsberättelse.

7. Frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8. Val av styrelse och styrelsesuppleanter. Styrelsemedlemmarna väljs växelvis för en tid av två år. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.

9. Val av två ordinarie revisorer och en revisorsuppleant. De ordinarie revisorerna väljs växelvis för en tid av två år. Suppleanten väljs för en tid av två år.

10. Val av tre ledamöter till valberedningen varav minst en skall vara distriktsombud. Två ledamöter i valberedningen väljs växelvis för en tid av två år. Distriktsombudet som ingår i valberedningen väljs årligen.

11. Val av klubbrepresentanter till olika organisationer. Representanterna väljs för en tid av ett år.

12. Behandling av motioner. För att en motion skall kunna behandlas vid årsmötet skall den skriftligen vara inkommen till föreningen senast en månad före årsmötet.

13. Behandling av förslag till stadgeändringar.

14. Årsmötet skall beredas tillfälle att ställa verksamhetsrelaterade frågor till styrelsen.

15. Övriga frågor.